Capital equipment usage (ongoing submission)

 שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה

 

במטרה לעודד שימוש בציוד במרכזי תשתית יעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולגיה מענק עד גובה 17,500 ש"ח + מע"מ לכיסוי חלקי של דמי השימוש בציוד תשתיתי. חוקר זכאי למענק אחד בשנה אקדמית בסך 17,500 ש"ח, בכפוף למתן מימון נגדי בגובה המענק המבוקש מצד החוקר בכפוף למגבלות הבאות:

*המימון הנגדי יהיה מענק מוסדי  א ו   ISF. לא ניתן לבצע שילובים ביניהם או החלפות ביניהם לאורך חיי המענק.

שימו לב שניתן לבחור האם מקור המימון של החוקר הוא מוסדי או מענק ISF אך ורק בנקודת פתיחת המענק

*לא ניתן להשתמש במימון מקרנות טכניוניות/תרומות.

*לא ניתן להשתמש במענקי "נבט" או בכל מענק אחר של המכון לננו (גם אם הוא מנוהל במוסד) כמימון נגדי למענק של המכון לננוטכנולוגיה לסבסוד שימוש בציוד.

*לא ניתן להשתמש בתקציבים של מרכזי תשתית כמקור למימון נגדי למענק הסבסוד של המכון לננוטכנולוגיה.

*לא ניתן להשתמש במענקי החזרים כמימון נגדי לכספי המכון לננוטכנולוגיה.

 

המענק מיועד לשימוש בציוד תשתיתי בלבד הפתוח לכלל החוקרים בקמפוס, לצורך מחקרים הקשורים לננוטכנולוגיה. המענק תקף למשך שנה מיום אישורו או עד לסיום היתרה בו. המענק מיועד לשימוש בציוד תשתיתי המאוגד במרכזי המחקר הבאים:

The Electron Microscopy Center (Materials Science & Engineering Faculty)

MNFU - Micro and Nanofabrication Unit (The Zisapel Nanoelectronics Center - Electrical Engineering Faculty)

Electron Microscopy Soft Matter (Chemical Engineering Faculty)

Surface Characterization Center (Solid State Institute)

Quantum Matter Research (QMR) Center (Physics Faculty)

X-Ray and Particle Characterization Facilities (Chemical Engineering Faculty, Biotechnology and Food Engineering Faculty)

Computational Nanoscience and Nanotechnology (TAMNUN)

Nanoparticles and Nanometric Systems Characterization Center (Biotechnology and Food Engineering Faculty)

Photovoltaic Lab - The Grand Technion Energy Program and RBNI joint center - (The Zisapel Nanoelectronics Center - Electrical Engineering Faculty)

FIB-Dual beam FIB-Helios nano-lab G3 FEI (The Zisapel Nanoelectronics Center)           

Organic Mass Spectroscopy lab (Chemistry Faculty)                                                                   

The Chemical and Surface Analysis Lab (Chemistry Faculty)

**Biomechanics and Tissue Engineering (Biomedical Engineering Faculty)

**Life Sciences and Engineering Infrastructure Unit – The Lorry I. Lokey Interdisciplinary Center for Life Sciences and Engineering and RBNI joint center (Emerson Building)

** Technion Center for Structural Biology  (The Lorry I. Lokey Interdisciplinary Center for Life Sciences and Engineering and RBNI joint center (Emerson Building)

** The Biomedical Core Facility (Medicine Faculty)

 

** החל מתאריך 01.01.20 גובה המענק לסבסוד שימוש במרכזי תשתית במדעי החיים שונה, וכעת גובה המענק לשימוש במרכזי תשתית במדעי החיים מוגבל ל 8,750 ש"ח בשנה אקדמית אחת (מתוך ההקצאה הכוללת לשאר המרכזים בסך 17,500 ש"ח). הסבר לעדכון המסגרת מופיע בקובץ הרצו"ב בתחתית ההנחיות. 

  *המרכז לתאים פוטו וולטאיים (PV-Lab) - בבניין זיסאפל: עבור מרכז זה - המימון בגובה 50% מעלות השימוש, יתבצע שווה בשווה ע"י שני המרכזים - (25% על ידי כל מרכז)- המרכז לתוכנית האנרגיה ע"ש גרנד והמכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי.

התמיכה מוגבלת ל - 50% מעלות השימוש לפי תעריפים שיסוכמו בין מרכזי התשתית והנהלת המכון לננוטכנולוגיה.

המענק מיועד לתמיכה במחקר (מספר מחקר) נתון. עם זאת, עפ"י בקשה ניתן לחלק את ההקצאה למספר מחקרים.

על פרסומים שינבעו ממחקר זה יציין החוקר כי נעשו במסגרת מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה בטכניון (The Russell Berrie Nanotechnology Institute, Technion) ותכנית האנרגיה ע"ש גרנד (The Nancy and Stephen Grand Technion Energy Program).

השימוש לטובת מחקרים הקשורים לגורם מסחרי - אסור. השימוש יינתן למחקרים טכניונים בלבד שאושרו על ידי המנל"מ.

ניתן להגיש את הבקשה למימון זה באופן שוטף במהלך כל השנה.

בברכה,

פרופ' גד איזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי, טכניון

 
1 Start 2 Preview page 3 Complete
0%